PCD : National Environmental Quality Act B.E. 1992
พิมพ์ครั้งที่ 1 [: 405 KB] พิมพ์ครั้งที่ 3 [: 30 MB] พิมพ์ครั้งที่ 4 [: 10 MB] พิมพ์ครั้งที่ 5 [: 15 MB]
พิมพ์ครั้งที่ 6 [: 22.24 MB] ฉบับภาษาอังกฤษ (English version) [: 10.26 MB]

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕"

มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓

ให้ยกเลิก (๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ (๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ (๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้
 • "สิ่งแวดล้อม" หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ
 • "คุณภาพสิ่งแวดล้อม" หมายความ ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ
 • "มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม" หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • "กองทุน" หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม
 • "เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ" หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือด้วย
 • "ภาวะเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ" หมายความว่า สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือทางน้ำ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือทางอากาศ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือในดิน
 • "แหล่งกำเนิดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ" หมายความว่า ชุมชน โรงงานเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ
 • "ของเสีย" หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ
 • "น้ำเสีย" หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น
 • "อากาศเสีย" หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้
 • "วัตถุอันตราย" หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และ วัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
 • "เหตุรำคาญ" หมายความว่า เหตุรำคาญตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือว่าด้วยการสาธารณสุข
 • "โรงงานเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ" หมายความว่า โรงงานตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือว่าด้วยโรงงาน
 • "อาคาร" หมายความว่า อาคารตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 • "ยานพาหนะ" หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือว่าด้วยรถยนต์ เรือ ตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือว่าด้วยเรือไทยและอากาศยานตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือว่าด้วยการเดินอากาศ
 • "ผู้ควบคุม" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัด หรือกำจัดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถืออื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือจัดสร้างให้มีเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย กำจัดของเสียหรือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถืออื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
 • "ผู้รับจ้างให้บริการ" หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาติให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • "เขตอนุรักษ์" หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว และพื้นที่เขตคุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือกำหนด
 • "เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า

  (๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
  (๒) ประธานสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
  (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
  (๕) ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
  (๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอย่างอื่น นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๕) ข้างต้น

  ที่ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือเฉพาะว่าด้วยการนั้นสำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น "เจ้าพนักงานควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือตามพระราชบัญญัตินี้
  "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


มาตรา ๕

ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัดหรือกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร หรือให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีด้วย

มาตรา ๖

เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) การได้รับเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือและเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือหรือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ
(๒) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสีย หายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือหรือภาวะเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือดำเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(๓) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทำผิด่ต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการ กระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หือฝ่าฝืนเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือเกี่ยวกับการควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้

มาตรา ๗

เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือไทย หรือ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือต่างประเทศที่มีเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘

องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗ แล้วอาจได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๒) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือหรือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือสาร เพื่อสร้างจิตสำนึกของสาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น
(๔) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(๕)การให้ความช่วยเหลือทางเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถืออันเกิดจากการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนประสบปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง และร้องขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือ ให้นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจสั่งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หรือสั่งให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกต่อไป คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกู้ให้แก่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้ว เพื่อสนับสนุนเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้
(๖)การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถืออื่น ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วดำเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได

มาตรา ๙

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือที่เกิดจากการแพร่กระจายของเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระทำหรือร่วมกันกระทำการใด อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระทำการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย อำนาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า

มาตรา ๑๐

เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ ภยันตรายจากภาวะเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือตามมาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีกำหนดมาตราการป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือไว้ล่วงหน้า

มาตรา ๑๑

ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
 


กรมควบคุมเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เหรียญเกมยิงปลา | เกมยิงปลาpantip | สมัครเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลาผ่านมือถือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม